Polityka Prywatności

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Esysco Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-830),
przy ul. Zygmunta Krasińskiego 16, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod nr NIP 7811885510 oraz REGON 302450525.

Możesz skontaktować się z nami poprzez:

 • adres e-mail: biuro@esysco.pl

 • nr telefonu: +48 61 646 00 47

 • fax: +48 61 646 00 87

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.

Założenia ogólne

Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw osób, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane
te były:

 • Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

 • Zbierane dla zgodnych z prawem celów, o których informujemy w trakcie zbierania tych danych,

 • Nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z celami podanymi w obowiązku informacyjnym,

 • Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

 • Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

 • Odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz wykorzystaniem,

 • Przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej
  niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Podstawa prawna i czas przetwarzania danych

Zbierając dane osobowe zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania.
Gdy informujemy o:

 • art. 6 ust. 1 lit a) RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie otrzymanej zgody,

 • art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem,

 • art. 6 ust. 1 lit c) RODO – przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,

 • art. 6 ust. 1 lit f) RODO – przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których każdorazowo informujemy.

Możemy również przetwarzać dane osobowe na podstawie innych przepisów szczegółowych.

Czas przetwarzania danych osobowych jest zależny od podstawy i celu ich przetwarzania. Informujemy o nim zawsze przed lub w trakcie zbierania danych osobowych.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują związane z tym przetwarzaniem uprawnienia. Możliwość skorzystania
z poniższych uprawnień jest zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od nas potwierdzenia,
czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz dodatkowych informacji, takich jak np. cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych, ich odbiorcy, retencja czy źródło pochodzenia. Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię tych danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma ona prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do bycia zapomnianym

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących
jej danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe,
jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania,

 • wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania,

 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania
w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
  się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w tym profilowania. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw
do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Także jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już w tym celu przetwarzać.

Prawo skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmujący się ochroną danych osobowych w Polsce. Można skontaktować się z organem nadzorczym:

Dane adresowe: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa,

Adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec
tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Prawo nie ma zastosowania, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przesłanek:

 • ta decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem,

 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą,

 • opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Obszary przetwarzania danych osobowych

Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO.

Informujemy o przysługującym prawie do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem ich wcześniejszego przetwarzania.

Informujemy również o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych w zakresie określonym w art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w niej udziału. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 9 miesięcy.

Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca serwera, hostingodawca poczty elektronicznej, platformy internetowe służące procesom rekrutacyjnym oraz agencje rekrutacyjne.

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mailowej oraz połączeń infolinii

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawienia oferty, świadczenia usług i wystawienia faktury lub udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość lub inną formę kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymania oferty, świadczenia usług i wystawienia faktury czy udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Brak ich podania skutkować będzie brakiem możliwości wykonania tej czynności.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów:

 • Dotyczące ofert do zakończenia terminu ich obowiązywania – informacja w ofercie,

 • Dotyczące świadczenia usług i wystawienia faktury – przez 6 lat,

 • Dotyczące pozostałej korespondencji – przez 6 miesięcy od daty ostatniego kontaktu.

Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane, w zależności od celu przetwarzania, będą powierzone innym podmiotom,
tj. hostingodawca poczty elektronicznej oraz inny podmiot, w zależności od przedmiotu korespondencji.

Podczas korzystania z narzędzi dostępnych na stronie internetowej, która należy do Administratora, w postaci chatu oraz formularza kontaktowego, stosuje się odpowiednio informacje zawarte w tym akapicie.

Dane osobowe przetwarzane podczas świadczenia usług sprzedaży

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa,
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 • Rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

 • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody
  na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych będą hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwera, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, zewnętrzna obsługa kadrowo-księgowa, zewnętrzne firmy dostarczające oprogramowanie księgowo-rachunkowe, zewnętrzni operatorzy płatności.

Dane dotyczące zamówień przy sprzedaży bez gwarancji będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu ich realizacji, dane dotyczące zamówień przy sprzedaży z gwarancją przez okres obowiązywania gwarancji powiększonym o rok, a dane rozliczeniowe przez 6 lat od daty wystawienia rachunku. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody przetwarzane będą nie dłużej
niż do momentu jej cofnięcia lub ustania celu przetwarzania.

Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych
i rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, a brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy i realizację świadczenia. Podanie innych danych
jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.

Informujemy o przysługującym prawie:

 • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,

 • do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO,
  do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,

 • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

Dane osobowe przetwarzane podczas świadczenia usług

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • Wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa,
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 • Rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

 • Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody
  na przetwarzania danych osobowych, w przypadku ich przetwarzania na tej podstawie.

Odbiorcami danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwera, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, zewnętrzna obsługa kadrowo-księgowa, zewnętrzne firmy dostarczające oprogramowanie księgowo-rachunkowe oraz zewnętrzni operatorzy płatności.

Dane osobowe będą przetwarzane w przez okres 6 lat od daty wykonania umowy,
z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody,
które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych
i rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczeniu usług. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację świadczenia. Podanie innych danych jest dobrowolne, a brak ich podania uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.

Informujemy o przysługującym prawie:

 • Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,

 • Do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO,
  do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

 • Do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,

 • Do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej ochrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

Dane przetwarzane poprzez korzystanie z profilu administratora na portalach społecznościowych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu utrzymania kontaktu z użytkownikami profilu, którzy zdecydowali się śledzić profil administratora.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do śledzenia profilu administratora na portalu społecznościowym. Ich niepodanie uniemożliwi śledzenie profilu administratora.

Dane będą przetwarzane do momentu zaprzestania śledzenia profilu administratora na portalu społecznościowym lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Odbiorcami danych osobowych będą administrator portalu społecznościowego, na którym śledzony jest profil administratora, a także pozostali użytkownicy na tym portalu.

Dane osobowe pochodzą od administratora portalu, na którym założony został profil administratora. Przetwarzamy te dane, które zostały udostępnione przez użytkownika na swoim profilu, a w szczególności dane identyfikacyjne oraz wizerunek.

Ciasteczka, czyli pliki „cookie”

W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania z naszej strony internetowej, podczas jej przeglądania na Państwa urządzeniu zapisywane są niewielkie pliki, tzw. „cookie”. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. Dzięki zapisaniu ich na Państwa urządzeniu możliwe jest m. in. wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego użytkownika. Pliki „cookie” umożliwiają nam zbieranie danych statystycznych, dzięki którym rozwijamy witrynę zgodnie z preferencjami naszych użytkowników.

Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisania plików cookie na swoim urządzeniu, jednak istnieje ryzyko, że ta operacja utrudni korzystanie z witryny.

Inne narzędzia online

W celu zapewnienia optymalnego działania strony internetowej, a także odpowiedniego doboru wyświetlanych treści, stosujemy oprogramowanie firm zewnętrznych: Google Analytics.

Wskazane oprogramowanie zbiera anonimowe dane o zachowaniach użytkowników oraz w celu ułatwienia działań marketingowych. Dane te nie są łączone z innymi zbiorami danych i zbierane są anonimowo, nie pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika.

Podsumowanie

Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniami osób trzecich.

W przypadku jakichkolwiek zmian w niniejszej polityce prywatności zobowiązujemy się do zamieszczenia aktualnej wersji. Nowa wersja zamieszczona będzie w miejsce poprzedniej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.