Utimaco, producent sprzętowych modułów bezpieczeństwa (HSM), aktywnie uczestniczy w tworzeniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa i profili ochrony w ramach Europejskiego Komitetu  Normalizacyjnego CEN

Celem tych działań jest dostarczenie zaufanych podpisów kwalifikowanych, pieczęci elektronicznych  i znaczników czasu, zgodnych z wymaganiami unijnego rozporządzenia eIDAS.

Rozporządzenie eIDAS określa standardy zastosowania modułów HSM przez dostawców usług zaufania oferujących kwalifikowane podpisy elektroniczne, pieczęcie i znaczniki czasu.  Zgodnie z systemem certyfikacji CC profile ochrony określają wymagania dla funkcji zabezpieczeń w technologiach informatycznych – podobnie jak w przypadku opisu urządzeń właściwych dla danej branży. Profil ochrony ustala standard wymagań bezpieczeństwa dla modułów HSM i ich zastosowania dla wszystkich krajów w regionie.

Moduł kryptograficzny profilu ochrony dla usług zaufania

Te ujednolicone standardy otwierają przed przedsiębiorstwami nowe możliwości: pozwalają wejść na kolejne europejskie rynki i prowadzić interesy zgodnie z tamtejszymi procedurami zgodności w obszarze bezpieczeństwa. Profil ochrony najważniejszy w kontekście HSM: Moduł kryptograficzny dla usług zaufania przeszedł właśnie certyfikację w akredytowanym laboratorium testowym. Wkrótce zakończony zostanie kolejny etap: potwierdzenie przez państwa członkowskie UE.

Utimaco HSM Se-Series Gen2 jest właśnie poddawany  ocenie zgodnie z tym profilem. Ostateczna certyfikacja zgodności z Common Criteria powinna nastąpić w pierwszym kwartale 2018 r. Jak dotąd nie uzyskał jej żaden inny dostawca sprzętowych modułów bezpieczeństwa.

Podpisy, pieczęcie I znaczniki czasu: najważniejsze obszary zastosowań

Podpisy i pieczęcie elektroniczne są szczególnie ważne w przypadku kontraktów, polis ubezpieczeniowych i oficjalnych dokumentów –  przede wszystkim w sektorze administracji publicznej oraz w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym. Znaczniki czasu gwarantują, że dokumenty zostaną z całą oznaczone właśnie tą datą, w której powstały. Pieczęci i podpisów wymaga poza tym proces płatności, na przykład przy określaniu terminu wpływu wpłat. Dodatkowo znaczniki czasu pokazują czas realizacji zadań i obróbki dokumentów.

Właśnie dlatego instytucje państwowe opatrują cyfrowym znacznikiem czasu pocztę wychodzącą i przychodzącą. Daje to możliwość zarówno sprawdzenia rzeczywistego przebiegu w czasie poszczególnych operacji, jak i dokonania analizy w kontekście wolumenu zamówień czy wydajności procesów.

Wciąż szukasz? Napisz do nas!
Poznaj jedno z najbardziej zaufanych rozwiązań w świecie zabezpieczeń. Poznaj sprzętowy moduł bezpieczeństwa Utimaco.
Wciąż szukasz? Napisz do nas!